See other templatesSee other templates

Image
Projekto
lyginamasis variantas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE STATUTO 40 IR 49 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 41 IR 43 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMAS
2012 m.                         d. Nr.
Vilnius

(Žin., 2000, Nr. 94-2917; 2003, Nr. 64-2881; 2011, Nr. 163-7779)

1 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 40 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„40 straipsnis. Nušalinimoas nuo pareigų pagrindai ir terminai
1. Muitinės pareigūnas jį į pareigas priėmusio asmens įsakymu nušalinamas nuo pareigų, jeigu:
1) jis yra tarnyboje neblaivus arba apsvaigęs nuo  narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų, – tą dieną (pamainą);
2) statutinė komisija jo tarnybinę veiklą įvertina nepatenkinamai ir jį į pareigas priėmusiam asmeniui siūlo perkelti muitinės pareigūną į žemesnės kategorijos pareigas  arba atleisti muitinės pareigūną iš pareigų, – kol muitinės pareigūnas bus perkeltas į žemesnės kategorijos pareigas arba atleistas  iš pareigų;

3) jam paskirta tarnybinė nuobauda – perkėlimas į žemesnės kategorijos pareigas, – kol muitinės pareigūnas bus perkeltas į žemesnės kategorijos pareigas;
4) jis įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą, dėl kurio gali būti paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų.
2. Šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytu pagrindu muitinės pareigūnas nušalinamas nuo pareigų, kol bus atliktas  tarnybinis patikrinimas.
3. Šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu muitinės pareigūną gali nušalinti nuo pareigų ir jo tiesioginis vadovas.
Muitinės pareigūnas nušalinamas nuo pareigų Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

2 straipsnis. 41 straipsnio pripažinimas netekusiu galios
41 straipsnį pripažinti netekusiu galios.
41 straipsnis. Reikalavimai nušalintam muitinės pareigūnui
1. Nušalintas nuo pareigų muitinės pareigūnas privalo grąžinti tarnybinį pažymėjimą, identifikavimo ženklą, tarnybos ženklą ir kitus dokumentus, antspaudą ir kitas darbo priemones, kurias jis turėjo eidamas tarnybines pareigas.
2. Nušalintas nuo pareigų muitinės pareigūnas, turėjęs teisę naudoti šaunamąjį ginklą ir specialiąsias priemones, privalo išduotą šaunamąjį ginklą ir specialiąsias priemones grąžinti.

3 straipsnis. 43 straipsnio pripažinimas netekusiu galios
43 straipsnį pripažinti netekusiu galios.
43 straipsnis. Darbo užmokesčio mokėjimas nušalintam nuo pareigų muitinės pareigūnui
1. Muitinės pareigūnui nušalinimo nuo pareigų Statuto 40 straipsnio pagrindais laikotarpiu darbo užmokestis nemokamas.
2. Jeigu nušalintas muitinės pareigūnas grąžinamas į ankstesnes pareigas arba perkeliamas į žemesnės kategorijos pareigas, už nušalinimo laikotarpį jam išmokamas darbo užmokestis.
3. Jeigu nušalintas muitinės pareigūnas atleidžiamas iš pareigų, už nušalinimo laikotarpį darbo užmokestis jam nemokamas.

4 straipsnis. 49 straipsnio 2 dalies pakeitimas
49 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „Statuto 29 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„2. Muitinės pareigūnui, kuris laikinai perkeltas į žemesnės kategorijos pareigas Statuto 29 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, mokamas iki laikino perkėlimo gautas darbo užmokestis.“

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.


RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
Projektas

Lietuvos Respublikos
Valstybės tarnybos įstatymo 4, 34 ir 42 straipsnių pakeitimo ir papildymo 341, 342 straipsniais
Įstatymas

2012 m.               d. Nr.
Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 662130; 2002, Nr. 45-1708, Nr. 73-3103; 2003, Nr. 73-3358, Nr. 101-4534,  2004, Nr. 4-32, Nr. 116-4323; 2006, Nr. 4-97, Nr. 72-2689; 2007, Nr. 69-2723; 2008, Nr. 120‑4549, Nr. 143-5688; 2010, Nr. 71-3542, Nr. 81-4230; 2011, Nr. 57-2705; 2012, Nr. 69‑3523)

1 straipsnis. 4 straipsnio 2 dalies pakeitimas
4 straipsnio 2 dalyje po skaičiaus ir žodžio „33 straipsnis“ įrašyti žodžius „34 straipsnis, 341 straipsnis, 342 straipsnis, 343 straipsnis“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„2. Statutiniams valstybės tarnautojams šio Įstatymo 31 straipsnis, 9 straipsnio 3 dalies 1 punktas ir 4 dalis, 15 straipsnis, 16 straipsnio 4 ir 6 dalys, 161 straipsnis, 17 straipsnis, 181 straipsnis, 19 straipsnis, 28 straipsnis, 29 straipsnio 2, 5 ir 6 dalys, 30 straipsnis, 31 straipsnis, 311 straipsnis, 32 straipsnis, 33 straipsnis, 34 straipsnis, 341 straipsnis, 342 straipsnis, 381 straipsnis, 39 straipsnio 1 dalis, 42 straipsnio 2 ir 3 dalys, 43 straipsnio 5 dalies 9 punktas, 44 straipsnio 1 dalies 19 ir 20 punktai ir šio Įstatymo VI skyrius taikomi be išlygų. Kitos šio Įstatymo nuostatos statutiniams valstybės tarnautojams taikomos tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja jų statutai ar Diplomatinės tarnybos įstatymas.“

2 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 34 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
34 straipsnis. Nušalinimas nuo pareigų
1. Valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo, o kai valstybės tarnautoją į pareigas priima Seimas, Vyriausybė, savivaldybės taryba, – Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas, savivaldybės meras nušalina valstybės tarnautoją nuo pareigų, remdamasis pagal įstatymus turinčių teisę tokį reikalavimą pareikšti pareigūnų arba valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos rašytiniu reikalavimu. Šiame reikalavime turi būti nurodyta, kokiam laikui valstybės tarnautojas turi būti nušalintas nuo pareigų, nušalinimo priežastys ir teisinis pagrindas. Šiuo atveju nušalintas valstybės tarnautojas su jo sutikimu gali būti laikinai perkeltas į kitas lygiavertes arba žemesnes pareigas, jei tai neprieštarauja nušalinimo tikslui.
2. Jeigu Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytais pagrindais ir tvarka valstybės tarnautojui uždraudus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija jis negali vykdyti savo pareigų nesinaudodamas tokia informacija, valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo, o kai valstybės tarnautoją į pareigas priima Seimas, Vyriausybė, savivaldybės taryba, – Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas, savivaldybės meras turi nušalinti valstybės tarnautoją nuo pareigų ir esant galimybei su valstybės tarnautojo sutikimu jį laikinai perkelti į kitas lygiavertes arba žemesnes pareigas, kurioms nenustatytas reikalavimas turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
3. Jei valstybės tarnautojui yra pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas, valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo, o kai valstybės tarnautoją į pareigas priima Seimas, Vyriausybė, savivaldybės taryba, – Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas, savivaldybės meras gali nušalinti valstybės tarnautoją nuo pareigų, jei toliau eidamas pareigas valstybės tarnautojas galėtų trukdyti tyrimui arba paveikti tarnybinio nusižengimo tyrimo rezultatus. Šiuo atveju nušalintas valstybės tarnautojas su jo sutikimu gali būti laikinai perkeltas į kitas lygiavertes arba žemesnes pareigas, jei tai neprieštarauja nušalinimo tikslui.“

3 straipsnis. Įstatymo papildymas nauju 341 straipsniu
Papildyti įstatymą nauju 341 straipsniu:
341 straipsnis. Nušalinimas nuo tarnybos
1. Valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo, o kai valstybės tarnautoją į pareigas priima Seimas, Vyriausybė, savivaldybės taryba, – Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas, savivaldybės meras (jei jie negali – tiesioginis tarnautojo vadovas), įtaręs, kad valstybės tarnautojas darbo vietoje pasirodė neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, nušalina valstybės tarnautoją nuo tarnybos likusiam tos dienos (pamainos) darbo laikui. Už nušalinimo nuo tarnybos laikotarpį darbo užmokestis nemokamas.
2. Valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo, o kai valstybės tarnautoją į pareigas priima Seimas, Vyriausybė, savivaldybės taryba, – Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas, savivaldybės meras (jei jie negali – tiesioginis tarnautojo vadovas), matydamas, kad valstybės tarnautojas dėl sveikatos būklės tą dieną (pamainą) negali tinkamai vykdyti jam paskirtų užduočių, tai dienai (pamainai) nušalina valstybės tarnautoją nuo tarnybos, jeigu jis atsisako vykti į sveikatos priežiūros įstaigą.
3. Valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo, o kai valstybės tarnautoją į pareigas priima Seimas, Vyriausybė, savivaldybės taryba, – Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas, savivaldybės meras nušalina valstybės tarnautoją nuo tarnybos ir sustabdo jam darbo užmokesčio mokėjimą, jei valstybės tarnautojas yra nušalintas nuo pareigų, tačiau nesutinka arba negali būti laikinai perkeltas į kitas lygiavertes arba žemesnes valstybės tarnautojo pareigas, arba jei toks perkėlimas prieštarauja nušalinimo tikslui.
4. Valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo, o kai valstybės tarnautoją į pareigas priima Seimas, Vyriausybė, savivaldybės taryba, – Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas, savivaldybės meras gali nušalinti valstybės tarnautoją nuo tarnybos ir sustabdyti jam darbo užmokesčio mokėjimą, jei valstybės tarnautojas kaltinamas padaręs sunkų arba labai sunkų nusikaltimą arba įtariamas ar kaltinamas padaręs nusikaltimą arba baudžiamąjį nusižengimą, nurodytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXXIII skyriuje.“

4 straipsnis. Įstatymo papildymas nauju 342 straipsniu
Papildyti įstatymą nauju 342 straipsniu:
342 straipsnis. Valstybės tarnautojo nušalinimo teisinės pasekmės
1. Nušalinimo terminui pasibaigus valstybės tarnautojas grąžinamas į eitas pareigas, jei po nušalinimo nėra pagrindo atleisti jį iš pareigų.
2. Valstybės tarnautojas, kuris buvo nušalintas nuo tarnybos nepagrįstai, grąžinamas į eitas pareigas, ir per 10 darbo dienų nuo tada, kai vėl pradėjo eiti pareigas, jam išmokamas darbo užmokestis už laikotarpį, kurį jis buvo nušalintas nuo tarnybos, taip pat delspinigiai už šią sumą, apskaičiuoti Vyriausybės nustatyta tvarka. Šios dalies nuostatos taip pat taikomos tais atvejais, kai valstybės tarnautojas buvo nušalintas pagrįstai, tačiau nepasitvirtina aplinkybės, lėmusios nušalinimo būtinybę.
3. Nušalintas nuo tarnybos ar nuo pareigų valstybės tarnautojas nuo nušalinimo momento valstybės tarnautoją į pareigas priėmusiam asmeniui, o kai valstybės tarnautoją į pareigas priima Seimas, Vyriausybė, savivaldybės taryba, – Seimo Pirmininkui, Ministrui Pirmininkui, savivaldybės merui arba jo įgaliotam asmeniui jų reikalavimu turi grąžinti valstybės tarnautojo pažymėjimą, visas jam patikėtas su jo pareigų vykdymu susijusias priemones ir jo žinioje esančius dokumentus.
4. Apie pagrįstus sprendimus nušalinti valstybės tarnautoją nuo pareigų ar tarnybos pažymima valstybės tarnautojo asmens (tarnybos) byloje.
5. Nušalintiems nuo pareigų valstybės tarnautojams šio įstatymo 18 straipsnio 10 dalyje nurodytas 1 metų terminas netaikomas.“

6 straipsnis. 42 straipsnio papildymas nauja 2 dalimi
1.      Papildyti 42 straipsnį nauja 2 dalimi:
„2. Laikotarpis, kurį valstybės tarnautojas buvo nušalintas nuo tarnybos, į tarnybos stažą neįskaitomas, išskyrus atvejus, kai pripažįstama, kad valstybės tarnautojas buvo nušalintas nepagrįstai, arba atvejus, kai valstybės tarnautojas buvo nušalintas pagrįstai, tačiau nepasitvirtina aplinkybės, lėmusios nušalinimo būtinybę.“
2.       Buvusią 42 straipsnio 2 dalį laikyti 3 dalimi.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Projektas


LIETUVOS RESPUBLIKOS
TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE STATUTO  40 IR 49 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR 41 IR 43 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMAS
2012 m.                         d. Nr.
Vilnius

(Žin., 2000, Nr. 94-2917; 2003, Nr. 64-2881; 2011, Nr. 163-7779)

1 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 40 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
40 straipsnis. Nušalinimas nuo pareigų ar tarnybos
Muitinės pareigūnas nušalinamas nuo pareigų ar tarnybos Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.“

2 straipsnis. 41 straipsnio pripažinimas netekusiu galios
41 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

3 straipsnis. 43 straipsnio pripažinimas netekusiu galios
43 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

4 straipsnis. 49 straipsnio 2 dalies pakeitimas
49 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „Statuto 29 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„2. Muitinės pareigūnui, kuris laikinai perkeltas į žemesnės kategorijos pareigas, mokamas iki laikino perkėlimo gautas darbo užmokestis.“

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.


RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com