See other templatesSee other templates

LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ĮSTATYMO PREAMBULĖS, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20 IR 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2007 m.                                d.  Nr.
Vilnius
  (Žin., 1991, Nr. 34-933; 1994, Nr. 42-758; 1995, Nr. 52-1276; 1997, Nr. 65-1539; 2001, Nr. 28-901; 2003, Nr. 108-4816)

 1 straipsnis. Preambulės pirmos dalies pripažinimas netekusia galios ir 3 dalies pakeitimas

1. Preambulės 1 dalį pripažinti netekusia galios.

„Asmenys, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartį ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje, įstatymo nustatyta tvarka turi teisę steigti profesines sąjungas ar stoti į jas savo interesams ginti.“

2. Pakeisti preambulės 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Šis įstatymas nustato profesinių sąjungų veiklos pagrindus, jų teises ir atsakomybę santykiuose su darbdaviais, valstybinės valdžios ir valdymo organais valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, profesinėms sąjungoms ginant savo narių interesus.“

2 straipsnis. 1 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir papildymas 2 dalimi

1. Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

Fiziniai asmenys, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartį ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje turintys darbinį veiksnumą, turi teisę laisvai jungtis stoti į profesines sąjungas ir dalyvauti jų veikloje.“

2. Papildyti 1 straipsnį 2 dalimi:

„Profesinės sąjungos steigėjais gali būti Lietuvos respublikos piliečiai ir fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, ne jaunesni kaip keturiolikos metų ir dirbantys pagal darbo sutartį ar kitais pagrindais.“

3. Straipsnio 2 ir 3 dalis atitinkamai laikyti 3 ir 4 dalimis.

 

3 straipsnis. 3 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

Valstybės organams Valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, darbdaviams, jų įgaliotiesiems atstovams, įmonės, įstaigos, organizacijos valdymo organams, administracijai, pareigūnams, politinėms partijoms ir kitoms visuomeninėms organizacijoms draudžiama kištis į profesinių sąjungų vidaus reikalus. Asmenys, trukdantys teisėtą profesinių sąjungų veiklą, atsako pagal įstatymus.“

 

4 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„Profesinės sąjungos veikia, laikydamosi Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo (Konstitucijos) Konstitucijos, šio bei kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų, ir savo veiklą grindžia nustatyta tvarka įregistruotais profesinės sąjungos įstatais (statutu).“

 

5 straipsnis. 6 straipsnio 1 ir 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 1 ir 2 dalis ir jas išdėstyti taip:

                      „Profesinės sąjungos gali steigtis profesiniu, pareiginiu, gamybiniu, teritoriniu ar kitais pačių profesinių sąjungų nustatytais principais.

                      Profesinei sąjungai įsteigti būtina, kad ji turėtų:

                      1) ne mažiau kaip 30 20 steigėjų arba įmonėje, įstaigoje, organizacijoje būtų ne mažiau kaip 30 20 steigėjų ar jie sudarytų ne mažiau kaip 1/5 1/10 dalį visų darbuotojų, tačiau ne mažiau kaip 3 darbuotojai;

                      2) susirinkime patvirtintus įstatus (statutą);

                      3) išrinktus vadovaujančiuosius valdymo organus.       

 

6 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis. Profesinės sąjungos įtraukimas į registrą

Juridinių asmenų registro tvarkytojas profesines sąjungas, jų susivienijimus pareikštine tvarka įtraukia į registrą.

Profesinė sąjunga, jų susivienijimas pateikia juridinių asmenų registrui Teisingumo ministro nustatytos formos prašymą įtraukti profesinę sąjungą, jų susivienijimą į registrą,  dokumentus, patvirtinančius, kad įvykdytos šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies nuostatos ir įstatus (2 egzempliorius).

Juridinių asmenų registro tvarkytojas netikrina profesinės sąjungos, jų susivienijimo pateiktų duomenų tikrumo ir dokumentų turinio atitikimo įstatymų reikalavimams. Profesinės sąjungos, jų susivienijimo steigimo dokumentai (taip pat ir parašai) nėra tvirtinami notaro.

Profesinės sąjungos, jų susivienijimai ir visi duomenys apie jas įtraukiami į registrą neatlygintinai.

Atsisakymas įtraukti profesinę sąjungą į juridinių asmenų registrą gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.

8 straipsnis. Profesinės sąjungos įstatai (statutas) ir jų registracija

Profesinės sąjungos arba jų susivienijimai, turi šio įstatymo nustatyta tvarka įregistruoti savo įstatus (statutus).

Profesinės sąjungos įstatuose (statute) turi būti nurodoma:

1) profesinės sąjungos pavadinimas ir buveinė;

2) profesinės sąjungos organizacinė struktūra;

3) vadovaujantieji organai;

4) veiklos nutraukimo tvarka;

5) profesinei sąjungai priklausančio turto valdymo, disponavimo ir naudojimo tvarka.

Profesinių sąjungų, kurios nesijungia į teritorinius ir nacionalinius susivienijimus ir yra vienos savivaldybės teritorijoje, įstatus (statutą) registruoja savivaldybės vykdomoji institucija.

Profesinių sąjungų, jų susivienijimų, kurie pagal savo įstatus (statutą) veikia daugiau kaip vienos savivaldybės teritorijoje ir kurių buveinė yra apskrities centre ar kitoje apskrities teritorijoje - miesto ar kaimo gyvenamojoje vietovėje, įstatus registruoja apskrities viršininkas.

Profesinių sąjungų, jų susivienijimų, kurių veikla apima daugiau kaip vienos apskrities teritoriją, įstatus (statutą) registruoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

Profesinių sąjungų, jų susivienijimų įstatai (statutas) registruojami ne vėliau kaip per mėnesį nuo kreipimosi dėl registravimo pagal šį įstatymą gavimo dienos, pateikus profesinės sąjungos įstatus (statutą) ir susirinkimo (konferencijos, suvažiavimo) protokolą (arba protokolo išrašą) dėl profesinės sąjungos, susivienijimo įsteigimo.

Profesinės sąjungos, jų susivienijimai įgyja juridinio asmens teises nuo jų įstatų (statuto) įregistravimo dienos.

Atsisakius registruoti profesinės sąjungos, jų susivienijimo įstatus (statutą), apie tai ne vėliau kaip per tris dienas nuo sprendimo priėmimo raštu pranešama steigėjams ir nurodoma, kokio Lietuvos Respublikos įstatymų akto neatitinka profesinės sąjungos, jų susivienijimo įstatai (statutas).

Atsisakymas registruoti profesinės sąjungos, jų susivienijimų įstatus (statutą) gali būti apskųstas apylinkės teismui, kuris skundą išnagrinėja per dešimt dienų.

 

7 straipsnis. 9 straipsnio 2 ir 4 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 9 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Profesinei sąjungai, jų susivienijimui pažeidus Lietuvos Respublikos Konstituciją ir šį įstatymą, juridinių asmenų registro tvarkytojas apie pažeidimą raštu praneša profesinės sąjungos, susivienijimo vadovaujantiems valdymo organams ir nurodo terminą, per kurį pažeidimai turi būti pašalinti. Jei pažeidimai nepašalinti, profesinės sąjungos, jų susivienijimo įstatus (statutą) registravęs organas juridinių asmenų registro tvarkytojas taip pat prokuroras turi teisę kreiptis į teismą dėl profesinės sąjungos, jų susivienijimo veiklos sustabdymo.“

2. Pakeisti 9 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Profesinių sąjungų, jų susivienijimų veikla teismo sprendimu taip pat gali būti nutraukta, kai profesinės sąjungos, jų susivienijimai per metus nuo tos dienos, kai jų veikla teismo sprendimu buvo sustabdyta, vėl pažeidžia Lietuvos Respublikos Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą (Konstituciją) Konstituciją ar šį įstatymą.“

 

8 straipsnis. 13 straipsnio 2 dalies pakeitimas ir papildymas 4 ir 5 dalimis.

1. Pakeisti 13 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

Darbdavys privalo užtikrinti profesinių sąjungų veiklos sąlygas, numatytas kolektyvinėse ir kitose jų tarpusavio sutartyse. Profesinės sąjungos funkcijoms atlikti darbdavys skiria patalpas, leidžia naudotis turimomis darbo priemonėmis. Konkrečias profesinės sąjungos materialinio techninio aprūpinimo sąlygas nustato kolektyvinė sutartis arba profesinės sąjungos ir darbdavio susitarimas.“

2. Papildyti 13 straipsnį 4 ir 5 dalimis ir jas išdėstyti taip:

„Profesinės sąjungos atstovaujamųjų organų nariams jų pareigų vykdymo laikui suteikiamas laisvas nuo darbo laikas, už šį laiką mokant vidutinį darbo užmokestį, jeigu kolektyvinėje sutartyje nenumatyta kitaip. Šis laikas bendrai visiems atstovaujamųjų organų nariams per metus negali būti mažesnis kaip:

1) 60 darbo valandų, jei įmonėje dirba iki 20 darbuotojų;

2) 180 darbo valandų, jei įmonėje dirba nuo 20 iki 50 darbuotojų;

3) 300 darbo valandų, jei įmonėje dirba nuo 51 iki 100 darbuotojų;

4) 420 darbo valandų, jei įmonėje dirba nuo 101 iki 200 darbuotojų;

5) 540 darbo valandų, jei įmonėje dirba nuo 201 iki 300 darbuotojų;

6) 660 darbo valandų, jei įmonėje dirba nuo 301 iki 500 darbuotojų;

7) 780 darbo valandų, jei įmonėje dirba nuo 501 iki 700 darbuotojų;

8) 900 darbo valandų, jei įmonėje dirba per 701 darbuotoją.

Profesinės sąjungos atstovaujamųjų organų narių kvalifikacija, reikalinga darbuotojų atstovų funkcijoms įgyvendinti, turi būti keliama darbdavio lėšomis. Kvalifikacijai reguliariai kelti per metus turi būti skiriama ne mažiau kaip trys dienos, jeigu kolektyvinėje sutartyje nenumatyta kitaip. Konkretūs kvalifikacijos kėlimo terminai ir sąlygos nustatomi profesinės sąjungos ir darbdavio susitarime arba kolektyvinėje sutartyje.“

 

9 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„Profesinės sąjungos ir jų susivienijimai teikia pasiūlymus valstybinės valdžios ir valdymo organams valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms dėl norminių aktų darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais priėmimo, pakeitimo ar panaikinimo.“

 

10 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„Profesinės sąjungos atstovauja savo nariams ir įstatymų nustatyta tvarka gina savo ir savo narių teises ir teisėtus interesus valstybės organuose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose.

Profesinės sąjungos, gindamos savo narių teises ir teisėtus interesus, gali sudaryti susitarimus su valstybės valdžios ir valdymo organais valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis.“

 

11 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

16 straipsnis. Valstybės organų ir organizacijų Valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų teikiama pagalba profesinėms sąjungoms

                      Profesinės sąjungos ir jų susivienijimai iš valstybės organų ir organizacijų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų turi teisę gauti savo veiklai reikalingą informaciją darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais, kurią valstybės organai ir organizacijos valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos privalo pateikti įstatymų nustatytais terminais.

                      Valstybės organai Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos skatina derybas tarp profesinių sąjungų ir darbdavių ar jų organizacijų.

Valstybės organai, organizacijos Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos gali teikti profesinėms sąjungoms paramą socialiniams ir kitiems tyrimams vykdyti.“

 

12 straipsnis. 20 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Profesinių sąjungų ir jų narių teises ir teisėtus interesus įstatymų nustatyta tvarka gina valstybiniai valdžios ir valdymo organai, valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, teismai bei kiti teisėsaugos organai.“

 

13 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnį ir išdėstyti jį taip:

„Darbdavys negali atleisti iš darbo darbuotojo, išrinkto į įmonėje veikiančios profesinės sąjungos renkamojo atstovaujamąjį organą, pagal Darbo sutarties įstatymo 29 straipsnio pirmosios dalies 2 punktą ir savo valia Darbo kodekso 129 straipsnį, negavęs tos profesinės sąjungos įmonėje renkamojo  atstovaujamojo organo išankstinio sutikimo. Profesinės sąjungos pirmininkas jo kadencijos laikotarpiu taip pat negali būti atleistas iš darbo pagal Darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 1 punktą be išankstinio profesinės sąjungos atstovaujamojo organo sutikimo.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytiems darbuotojams skiriant drausmines nuobaudas, išskyrus drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo, taip pat reikalingas išankstinis profesinės sąjungos renkamojo  atstovaujamojo organo sutikimas.

Profesinių sąjungų nariams, atleistiems iš darbo dėl jų išrinkimo į renkamąsias pareigas profesinių sąjungų organizacijose, pasibaigus renkamųjų pareigų įgaliojimams, profesinės sąjungos atstovaujamuosius organus, pasibaigus jų narystei šiuose organuose suteikiamas pirmesnis darbas (pareigos), o jeigu jo nėra, – kitas lygiavertis darbas (pareigos) toje pačioje arba darbuotojo sutikimu kitoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje.

Įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojas, išrinktas į renkamuosius atstovaujamuosius tos įmonės, įstaigos, organizacijos profesinės sąjungos organus ir dėl to nutraukęs darbo santykius, prilyginamas tos įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojui ir jam taikomos socialinės garantijos visą renkamųjų pareigų ėjimo laiką.

Kitos garantijos darbuotojams, išrinktiems į renkamuosius atstovaujamuosius profesinės sąjungos organus, gali būti nustatytos kolektyvinėse ir kitose sutartyse.“

 
            14 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d.

 
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Nuomonių skiltis

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd